This page was exported from SLAM STUDIO [ http://www.slamstudio.org ]
Export date: Sun Mar 29 18:39:03 2020 / +0000 GMT

Biografija izvođača - Siniša RudanSlamography - Sini Sha!

[верзија на српском]

Slam Biography

Sini Sha!

Sini Sha!

Sini Sha! (aka Sinisha Rudan)

is based in Belgrade,

but he lives through crossing frontiers, geographical and creative ones.

https://www.facebook.com/Sini.Sha.Sinisa.Rudan.Art/

https://www.youtube.com/channel/UCf_pFHzv0VTObBQdGBs2aMg/

Through experiments and interdisciplinary cooperation, he aims to merge unmergeable.

That is why he often leads and takes part in art+science projects.

He is a participant and an organizer/mentor of several performing / acting / poetry workshops and courses.

Sini Sha performs his poetry across 3 continents and 15 countries: Serbia, Croatia, in New York, in "Nuyorican Poets Café", an international symbol of Slam poetry scene, in Vienna (Austria), Athens (Greece), Budapest (Hungary), Oslo (Norway), Russia, Zurich (Switzerland), Malta, Cyprus, IndiaLatvia, Portugal, and Italy.

His poetry is translated and he performs in English, German, Spanish, Italian and Serbian languages .

He won bronze at the Slam Poetry Festival, Qualifications for European Championship Slam Poetry (Belgrade, 2013).

He won/shared 2nd place at the National Competition for the Best Serbian Slam Poet (Novi Sad, 2014).

He participated as a poet and a painter at the Festival internazionale di poesia di Milano (Milan, Italy, 2018).

Sinisa paints - he is inspired by surrealism and expressionism.

He is an international speaker, researcher and educator. He is devoted to scientific research in the field of collaboration, collective creativity, and innovation, as well as humanitarian work - all of this through merging of art and science. He is a co-creator of the format CoLaboArthon - that internationally empowers interdisciplinary dialogue, co-creation and development. By profession he is an IT MSc.

He pursues these interests through several regional and international positions:

● Co-founder of ChaOS - an NGO uniting artists and scientists on cultural and humane projects.

● Co-founder of Protopia Lab Serbia/Norway, and member of Protopia International Core Team

● Project manager of “Poezin Slam Company and performs as a one of its members.

● Co-founder of “ReMaking Tesla - Practices that make a Genius” International Forum of Interactive and IT-Augmented Education on Collective Creativity and Innovation

● Knowledge Federation, an international organization for systemic innovation.

He still doesn't have patience for longer forms so he writes poetry and short stories. He writes since 1994, but already in 1997 he wins 2nd place at State Poetry competition. Through several competitions, his short stories and poetry are awarded and published. He performed them as a finalist at several festivals.

Српски

Sini Sha!

Sini Sha!

Синиша Рудан

је базиран у Београду,

али живи кроз прелазак граница, географских и стваралачких.

https://www.facebook.com/Sini.Sha.Sinisa.Rudan.Art/

https://www.youtube.com/channel/UCf_pFHzv0VTObBQdGBs2aMg/

Кроз експерименте и интердисциплинарну сарадњу, тежи спајању неспојивог.

Зато често води научно-уметничке пројектe и учествује у њима.

Учесник је и организатор/ментор више перформанс / глумачких / поетских радионица и курсева.

Наступао је на 3 континента, у 15 земаља: Србија, Хрватска, у Њујорку, у клубу "Nuyorican Poets Café", интернационалном симболу слем поетске сцене, Бечу (Аустрија), Атина (Грчка), Будимпешта (Мађарска), Осло (Норвешка), Русија, Цирих (Швајцарска), Малта, Кипар, Индија, Летонија, Португал и Италија.

Његова поезија је преведена и он наступа на енглеском, немачком, шпанском, италијанском и српском језику.

Освојио је бронзу на слем фестивалу поезије, на квалификацији за европски шампионат (Београд, 2013).

Освојио/поделио је 2 (3) место на такмичењу  за најбољег слем песника Србије (Нови Сад, 2014).

Учествовао је као песник и сликар на Festival internazionale di poesia di Milano (Милано, Италија, 2018).

Синиша слика - инспиришу га надреализам и екпресионизам.

Синиша је интернационални говорник, истраживач и едукатор. Посветио се научним истраживањима у области сарадње, колективне креативности и иновације, као и хуманитарном раду - све ово кроз обједињавање уметности и науке. Он је ко-креатор формата CoLaboArthon - који на међународном нивоу оснажује интердисциплинарни дијалог, ко-креацију и развој. По струци је IT MSc.

Наведена интересовања остварује кроз више регионалних и интернационалних позиција:

Још увек нема стрпљења за дуже форме па пише поезију и кратке приче. Пише од 1994. године, а већ 1997. године осваја друго место на Републичком поетском такмичењу. Кроз више конкурса, кратка прича и поезија су му награђивани и објављивани. Изводио их је као финалиста више фестивала.

 

 


Post date: 2014-02-27 17:45:37
Post date GMT: 2014-02-27 16:45:37
Post modified date: 2018-07-04 11:09:35
Post modified date GMT: 2018-07-04 09:09:35